Tatsumi Shimura ( 1907 - 1980)
Tatsumi Shimura
Woodblockprint , title print:
Carver; Torazo Matsuda , Printer; Takeshi Uesugi,
Publisher; Yuyudo. Red seal appears" Sekiha no"
around 1975