Tatsumi Shimura ( 1907 - 1980)
Tatsumi Shimura
Woodblockprint , title print:"Kiseru" (tobacco pipe)
numbered in pencil 40/450
Carver; Kentaro Maeda, Printer; Ritsuzo Sato,
Publisher; Yuyudo. Red seal " Sekiha no"
around 1975